📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “1 คน 1 ต้นกล้า สอวน.” 📣

วันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

📌Download : ใบขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน >> https://drive.google.com/file/d/1oWPKxp4Q47XvUv42_SaaRPZoKx1il0oH/view?usp=sharing

รายละเอียดสถานที่จัดกิจกรรมตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

หมายเหตุ
ห้อง 431 , 434 , 435 ฝั่งสิริเกศ 2 อาคาร 4
ห้องประชุมเกศสิริ ฝั่งสิริเกศ 2
ห้องประชุมชมพูขาว ฝั่งสิริเกศ 1 อาคาร 1

Loading