วันที่13 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุุคคล จัดการประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับโรงเรียน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กลุ่มตัวอย่างการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

แบบวัดการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิก

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading