ประกาศการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ

ann-device-new001

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28