สาธิตการออกเสียงลงประชามติ

2 ส.ค. 59 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ สาธิตขั้นตอนการออกเสียงประชามติเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28