2 ส.ค. 59 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ สาธิตขั้นตอนการออกเสียงประชามติเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

activity[srizonfbalbum id=163]