ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : https://drive.google.com/drive/folders/1o7NpS_TdtFLPKM1B1l3SKsAp33QOEBMe?usp=sharing

ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
1. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นภาษาอังกฤษ
รายละเอียด : https://drive.google.com/drive/folders/1J4_jeTEilPxVDqZX7HmVBylbjinoXvU-?usp=sharing

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : https://drive.google.com/drive/folders/1hFi3jiqulelCeiqkuoAWHGMCwFG6RD3m?usp=sharing

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : https://drive.google.com/drive/folders/1hFi3jiqulelCeiqkuoAWHGMCwFG6RD3m?usp=sharing

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28