ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดต่อไปนี้


ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

แก้ไขวันรับสมัครนักเรียน จากวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 เป็น 22 – 23 มีนาคม และ 25 – 27 มีนาคม 2562

24 มีนาคม 2562 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร **** งดการรับสมัครนักเรียน ****

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28