ประกาศเรียกชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28