ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามห้องเรียน

ไฟล์ PDF : https://drive.google.com/drive/folders/1Oa6-y6H-YAvq83WWmdpBjSgvXteP5qEw?fbclid=IwAR1iqLN9yCuoE-68cGd1KwMjS4dVizidgguLY4AuKk-4hRJ_kbDCzALX48I

* นักเรียนที่จบจากสตรีสิริเกศ ใช้เลขประจำตัวนักเรียนเดิม

 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28