ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2563

1. ห้องเรียนพิเศษ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1wBW4QKIL0cjYulJEsFaFAcucgFKPy75R/view?usp=sharing

2. ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/18Mfmgii2Z2k7RYkV3N9g5hEDwupo3bi1/view?usp=sharing

2.2 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นภาษาอังกฤษ

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1x-r-K0cJvi-oSgDQlSqQ732C4vXWjjuN/view?usp=sharing

3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1w5OsaJjzbD-2u74zX6heja1zCVuUUuKR/view?usp=sharing

4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1yY9ju45VxdptB8rsG6CMa7jtybKIwt4q/view?usp=sharing

5. ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1ObIVoSRHAxNXfGOv_8kkk3cYZMcEodlq/view?usp=sharing

6. ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1XpcXwRRVQGsgz6DUhgOMWhikcvS_nc1b/view?usp=sharing


วันรายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

วันมอบตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

รายละเอียดเอกสารมอบตัวให้ศึกษาในประกาศโรงเรียน

หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มามอบตัววันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองมามอบตัวต่อไป