18 ส.ค. 2563 งานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี 2563 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถานศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม