27 ส.ค. 2563 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (ประเภททีม) ในงาน “วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  1. น.ส.ดรุณี พันธ์ศิริ ชั้น ม.6/8
  2. น.ส.พัชรี บุญยง ชั้น ม.6/8

รางวัลชมเชย

  1. น.ส.พัชราภรณ์ พึ่งใจ ชั้น ม.6/8
  2. น.ส.จิดาภา จารกัณหา ชั้น ม.6/8

ประมวลภาพกิจกรรม