ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) รับจำนวน 30 คน
2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) รับจำนวน 30 คน
3. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นภาษาอังกฤษ) รับจำนวน 30 คน
4. ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น รับจำนวน 40 คน
5. ห้องเรียนพิเศษ นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ รับจำนวน 40 คน

วันรับสมัคร : วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันสอบ : วันที่ 7 มีนาคม 2565 รายละเอียด ดังนี้

สถานที่สอบ : รอประกาศจากโรงเรียน

ประกาศผลการสอบ รายงานตัวและมอบตัว : วันที่ 13 มีนาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ
3.มีความตั้งใจเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงสร้างห้องเรียนพิเศษ และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเรียน
4.สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนและรายละเอียดของโครงการห้องเรียนพิเศษ

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียด ดังนี้

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้อง 411 อาคาร 4 ชั้น 1  หรือสมัครผ่าน URL : https://forms.gle/wdf4nR4sWbFQ85Fd9 หรือ QR Code

2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเน้นภาษาอังกฤษ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 6 หรือสมัครผ่าน URL : https://shorturl.at/lvwyD หรือ QR Code

3. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้อง 868 อาคาร 8 ชั้น 6  หรือสมัครผ่าน URL :  https://forms.gle/DpQRbb6CtuXGgWu86 หรือ QR Code

2.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ สมัครที่อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมชมพู-ขาว หรือสมัครผ่าน URL : https://forms.gle/oHiTcM52cTLz4Exi8 หรือ QR Code

หมายเหตุ กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถส่งเอกสารได้ 2 ทาง ดังนี้
1.กรณีมีให้เลือกส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้สำเนาเอกสารหลักฐานการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์
จ่าหน้าซองส่งถึง 879 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 (วงเล็บมุมซองระบุชื่อห้องเรียนที่สมัคร) โดยยึดตราไปรษณีย์วันสมัครสอบวันสุดท้าย 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นสำคัญ

2.กรณีให้เลือกอัพโหลดในเว็บสมัครสอบ ให้สำเนาเอกสารการสมัครตามรายละเอียดการส่งเอกสารแนบมาในเว็บไซต์สมัครสอบข้างต้น

หลักฐานการสมัครสอบ รายละเอียดดังนี้
1.ใบสมัครของโรงเรียนสตรีสิริเกศที่เขียนและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว >> Download : shorturl.at/quyF1
2. สำเนาทะเบียนของนักเรียน 1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 แผ่น
4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1 แผ่น
5. สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือสำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 หรือเทียบเท่า (ด้านหน้าและด้านหลัง)
6.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

หมายเหตุ กรณียื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัคร