วงโปงลางโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 นำโดยท่านรองประสพ ชารีนิวัฒน์ ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 1.ครูอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน 2.ครูพรงาม ชารีนิวัฒน์ 3.ครูอุทัย จึงสมาน 4.ครูวิภาพร ชิณะแขว 5.ครูณัฐพร ทองพูน 6.ครูจุธาภัค วรโคตร 7.ครูอนุชา บุญเย็น ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้กำลังใจ ขอบคุณทีมงานคุณภาพ ครูดุลย์ พี่ใหม่ คณะศิษย์เก่าทุกคน ขอบใจนักเรียนที่ฝึกซ้อมอย่างเข้มแข็ง

activity

[srizonfbalbum id=92]