รับการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศรับการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBECQA เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเกศสิริ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:00 น.

บรรยากาศในการตรวจเยี่ยม เต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ เป็นกัลยาณมิตร คุณครูโรงเรียนสตรีสิริเกศและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ในการดำเนินการการขับเคลื่อนงานโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยความมุ่งมั่น รักและภาคภูมิใจจึงส่งผลให้งานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีสิริเกศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมาฝ่ายบริหารและคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประกอบด้วย ผอ.ประชอบ หลีนุกุล, ผอ.นิพนธ์ เสือก้อน, ผอ.บัณฑิต พัดเย็น , คุณครูศุภวรรณ แก้วคำแสน และคุณครูกัลยาณี จิตร์วิริยะ ที่ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มให้งานโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสตรีสิริเกศ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

activity

[srizonfbalbum id=128]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28