ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28