ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตัวมาด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3. ดินสอ 2B
4. ยางลบ
5. ปากกา

หมายเหตุ
– ม.4 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่ อาคาร 7 ห้องสอบที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อเท่านั้น
– เข้าแถว เวลา 8.00 น. ที่สนามฟุตบอลโรงเรียน หน้าหอประชุมฯ

**** นักเรียนต้องมาถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายวิชาการ

– นักเรียนที่ยังไม่ส่งคะแนน O-NET ให้นำมาส่ง จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนา) ที่จุดเข้าแถว โดยให้เขียนเลขประจำตัวผู้เข้าสอบและวันที่สมัครสอบไว้ที่มุมขวาบนของคะแนน O-NET

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28