ประชุมรับมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นฯ จาก สพม. 28

2 พ.ค. 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 28 ปีการศึกษา 2562 โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ หอประชุมนันท์พันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28