กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย

24 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เนื่องในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยใช้โปรแกรม kahoot แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

<<อัลบั้มภาพทั้งหมด>>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28