มอบเกียรติบัตรผู้ช่วยวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

วันที่ 16 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศมอบเกียรติบัตรผู้ช่วยวิทยากรอบรม  “หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” รุ่นที่ 247 ซึ่งดำเนินไประหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2558

activity

[srizonfbalbum id=44]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28