อบรมคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิต ม.4

11 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จำนวน 559 คน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียน
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตให้กับนักเรียน
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

  1. นางกุสุมา มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพและคณะจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ
  2. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  3. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษและคณะ

activity

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.