11 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จำนวน 559 คน โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักเรียน
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตให้กับนักเรียน
  3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

  1. นางกุสุมา มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพและคณะจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ
  2. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  3. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษและคณะ

activity

[srizonfbalbum id=63]