อบรมการปรับกระบวนทัศน์โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 18-19 มิ.ย. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) โดยมีวิทยากร คือ ดร.นิพนธ์ เสือก้อน

activity

[srizonfbalbum id=145]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28