แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ สำหรับ ม.6 ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานแนะแนว โดยพิมพ์ bit.ly/ssk-alumni61 ใน Browser หรือสแกน QR Code
—————————————————-

หมายเหตุ ในการเข้าตอบแบบสำรวจข้อมูลฯนี้ ต้องใช้อีเมล์โรงเรียน stdxxxxx@ssk.ac.th ; xxxxx คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28