มอบเกียรติบัตรและเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2557

วันที่ 19 มิ.ย. 2558

Read more

การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(SMSS)

16 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(School Management Support System : SMSS) ให้แก่บุคลากร

Read more

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มรภ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 มิ.ย. 2558

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯตามจุดเน้น สพฐ

8 มิ.ย. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตริสิริเกศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

Read more